آواز بیات ترک

آواز بیات ترک (13)

جمعه, 11 آبان 1397 03:18

ای یوسف خوشنام ما

منتشر شده توسط

ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما

سه شنبه, 06 مهر 1395 16:44

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم

منتشر شده توسط

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم

محصول دعا در ره جانانه نهادیم

در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش

این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

یکشنبه, 09 خرداد 1395 19:03

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

منتشر شده توسط
(دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد)2
 به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد
 نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد
 نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گهر دارد
یکشنبه, 09 خرداد 1395 17:58

همچو فرهاد

منتشر شده توسط
همچــو فرهـاد بود کوه کـنی پیشــــه ی ما
کوه ما سیــنـه ی ما، ناخـن ما، تیشـــــه ی ما
چهارشنبه, 30 اسفند 1391 19:39

اندک اندک جمع مستان می‌رسند

منتشر شده توسط

( اندک اندک ، جمع مستان می رسند) گروهی ، دو بار
اندک اندک ، اندک اندک جمع مستان می رسند
اندک اندک ،اندک اندک می پرستان می رسند

دوشنبه, 28 اسفند 1391 09:22

آنکه هلاک من

منتشر شده توسط

(آنکه هلاک مــــن همی)2        خواهـــد مـــن سلامتش

هــــر چــه کند به شاهدی          کـــــس نکـــند ملامتش

  خدا کس نکند ملامتش    

سوز و نبین ز حد  به کس         بـاغ تفرج است و بـــس

جز بـه نظر نمـــیـــرســـد          ســــیـب درخــت قامتش

 

دوشنبه, 28 اسفند 1391 09:02

تصنیف بار فراق دوستان

منتشر شده توسط

بار فراق دوستان) 2بس که نشسته بر دلم

بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم

می روم و نمیرود ناقه به زیر محملم)2

ای که مهار و میکشی

صبر کن سبک کرو

(وز طرفی تو میکشی

وز طرفی سلاسلم) تکرار

 

 

دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:57

بنشین به یادم شبی (به یاد عارف)

منتشر شده توسط

بنـشین به یادم شـــبــــی

 تر کن از ایـن می  لبــی

 که یاد یاران خوش است

 یاد آور ایـــــن خسـته را

دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:53

از نگاه یاران

منتشر شده توسط

از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد
از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد

دورة رهایی رهایی فرا می‌رسد
دورة رهایی رهایی فرا می‌رسد

دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:50

رحم ای خدای دادگر

منتشر شده توسط

رحم ای خدای دادگر کردی نکردی

ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی

از این سپس میدان شاهان جهان را

گر از حلب تا کاشغر کردی نکردی

 

دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:48

صنما جفا رها کن

منتشر شده توسط

(صنما ! جـــفا رها کن)2

(کرم این روا ندارد)2

بنـگر بـــه ســوی دردی

(که زکس دوا ندارد)2

دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:46

ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه؟

منتشر شده توسط

(ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه؟)2

مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟

(زلف در دست صبا)2 گوش به فرمان رقیب

این همه با همه در ساخته ای یعنی چه ؟

 

جمعه, 01 فروردين 773 20:34

در خیال

منتشر شده توسط

آمده ام که ســـــــر نــهم عشق تو را به سر برم

ور تو بگویـــی از کـرم             (نی شکنم شکر برم)2

آمده ام چو عـقـل و جان             از همـــه دیده ها نهان

تا سوی جان و دیده گان (مشعلهء نـــظـر بـرم)2