چاپ کردن این صفحه

گر تیغ و بارد

نوشته شده توسط
گر تیغ و بارد

گر تیغ و بارد)2 بر کوی آن ماه

گر تیغ و بارد بر کوی آن ماه

گردن نهادیم از حکم و لله)2

جانا چه گویم)2 چرخ سلامت

 

جانا چه گویم چرخ سلامت

چشمی و صد غم جانی و صد آه)2

ما را به رندی افسانه کردند

افسانه کردند)2

مارا به رندی افسانه کردند

افسانه کردند)2

پیران جاهل شیخان گمراه)3

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور