چاپ کردن این صفحه

به قربون خم زلف سیاهت

نوشته شده توسط
عکس سنتور با شعر

به قربون خم)2 زلف سیاهت، زلف سیاهت

(فدای عارض)2            مانند ماه ، مانند ماهت

(ببردی دین فایز را به غارت)2

( تو شاهی خیل مژگانها سپاهت)2

( خودم اینجا دلم در پیش دلبر)2

خدایا! این سفر،( کی می رود )3 سر؟

خدایا ! کن سفر آسون به فایز

که بیند بار دیگر روی دلبر، روی دلبر

تو دوری از برم دل در بـــرُم نیست       هوای دیگری، اندر سرم نیست

تو دوری از برم دل در بـــرُم نیست       هوای دیگری ، اندر سرم نیست

( به جان دلبرم )2 ( کز هر دو عـالـم)2

( تمــنای دگـر )2 ( جز دلبرم )3 نیست

( خودم اینجا دلم در پیش دلبر)2

خدایا! این سفر،( کی می رود )3 سر؟

خدایا ! کن سفر آسون به فایز

که بیند بار دیگر روی دلبر، روی دلبر

 

شعر : فایز دشتستانی

دستگاه : شور

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور