دستگاه راست پنجگاه

دستگاه راست پنجگاه (2)

آمده ام سیر گل و سبزه کنم بهانه
دست تو گیرم سوی صحرا بشوم روانه
گلبن باران دیده سبزه نو روییده
بزم طرب بهر تو چیده
لاله صحرا با ده کرده به جام آماده
شاهد گل چهره گشاده

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:38

من ندانستم از اول

نوشته شده توسط
من ندانستم از اول)2
 
که تو بی مهر و وفایی
 
عزیز من که تو بی مهر و وفایی