دستگاه راست پنجگاه

دستگاه راست پنجگاه (2)

جمعه, 29 ارديبهشت 1396 18:57

گل های بهاری یا "آمده ام سیر گل و سبزه کنم بهانه"

نوشته شده توسط

آمده ام سیر گل و سبزه کنم بهانه
دست تو گیرم سوی صحرا بشوم روانه
گلبن باران دیده سبزه نو روییده
بزم طرب بهر تو چیده
لاله صحرا با ده کرده به جام آماده
شاهد گل چهره گشاده

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:38

من ندانستم از اول

نوشته شده توسط
من ندانستم از اول)2
 
که تو بی مهر و وفایی
 
عزیز من که تو بی مهر و وفایی