چاپ کردن این صفحه

تصنیف هیجدهم عارف قزوینی ( آذربایجان)

نوشته شده توسط
تصنیف هیجدهم عارف قزوینی ( آذربایجان)

جان برخی آذربایجان باد

این مهد زردشت مهد امان باد

(مهد امان باد)

هرناکست کو عضو فلج گفت

عضوش فلج گو لالش زبان باد

لالش زبان باد

کلید ایران تو

شهید ایران تو

امید ایران تو

درود بر روانت از روان پاکان باد

از نیاکان باد

ای ای ای

فدای خاکت جان جهان باد

صبا ز من بگو به اهل تبریز

به مردمان آن دیار زر خیز

که ای همه چو شیر شر زه خون ریز

ز ترک و از زبان ترک بپرهیز

حرف کسی گوش نکنی

زبان فراموش نکنی

بگفت و زرتشت و کز آب خموش آتش نکنی

 

تصنیف هیجدهم عارف در رهاب در 1338 هنگام قیام آذربایجان و ریاست وزرائی وثوق الدوله که گفته بود آذربایجان عضو فلج ایرانست

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور