چاپ کردن این صفحه

تصنیف سوم عارف قزوینی (پیمانه)

نوشته شده توسط
عارف قزوینی

نمیدانم چه در پیمانه کردی (جانم)

تو لیلی وش مرا دیوانه کردی

(جانم، دیوانه کردی، جانم دیوانه کردی خدا دیوانه کردی

چه شد اندر دل)2 من جا گرفتی (جانم)

مکان در خانه ی ویرانه کردی

(جانم خدا ویرانه کردی خدا خدا ویرانه کردی)

ای تو متمنای من

یار زیبای من

توئی لیلای من

مرا مجنون صفت دیوانه کردی

(جانم جانم دیوانه کردی، جانم دیوانه کردی خدا دلم دیوانه کردی)

 

زدی از هر طرف)2 آتش چو شمعم

مرا بیچاره چون پروانه کردی

پریشان روز عالم شد از آن روز

که بر زلف پریشان شانه کردی

ای یار سنگین دلم

لعبت خوشگلم

سر و پا در دلم

به فقیران نر شاهانه کردی

خدا نظر شاهانه کردی

 

تصنیف سوم عارف در آواز افشاری در اوان جوانی

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور