سلسله کنسرت های تکنوازی سنتور در تهران. 

منتشرشده در اخبار موسیقی