SiteAdmin

SiteAdmin

هر که را که بخت، ديده مي دهد، در رخ تو بيننده مي کند
وان که مي کند سير صورتت، وصف آفريننده مي کند

مقاله زیر مرور مختصری بر خبر انتشار کتاب "مکاتب سنتور نوازی در ایران از قاجار تا کنون" می باشد که در مصاحبه ی شهاب منا پژوهشگر و ناشر با خبرگذاری مهر انجام شده است.