چاپ کردن این صفحه

قطعه ساقی نامه

نوشته شده توسط
ساقی نامه

قطعه ساقی نامه در دستگاه ماهور و رنگ شلخو

این قطعه در ردیف میرزا عبدالله موجود هست که قبلاً توسط استاد کیانی اجرا شده است. ساقی نامه از بخش های مختلفی تشکیل شده است.  که شامس شکسته و کشته مرده در پرده های عراق نیز میباشد. 

 

بیا ساقی آن می کـه حال آورد
کرامـت فزاید کـمال آورد
بـه مـن ده که بس بی‌دل افتاده‌ام
وز این هر دو بی‌حاصـل افـتاده‌ام
کـه جمشید کی بود و کاووس کی
بیا ساقی آن کیمیای فـتوح
کـه با گنـج قارون دهد عـمر نوح
بده ساقی آن می کز او جام جـم
زند لاف بینایی اندر عدم
بده ساقی آن می که عکسش ز جام
بـه کیخـسرو و جم فرسـتد پیام
مـغـنی دف و چنـگ را ساز ده
بـه آیین خوش نـغـمـه آواز ده

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور