چاپ کردن این صفحه

شهر آشوب ماهور

نوشته شده توسط
رقص شهر آشوب

اجرای شهرآشوب دستگاه ماهور با سنتور
این قطعه توسط محمد رضا لطفی بسط داده شده که در اینجا با کمی دخل و تصرف نواخته میشود.

 شهر آشوب ماهور در ردیف میرزا عبدالله نقل نشده است و بلکه در ردیف ابولحسن صبا و همچنین موسی خان معروفی آمده است. 

اصل این قطعه کوتاه تر است ولی الحاقیات استاد لطفی هم بسیار زیباست و نواختن آن لذت بخش. 

امید است که لذت ببرید. 

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور