ماهور (2)

یکشنبه, 20 آبان 1397 07:29

قطعه ساقی نامه

نوشته شده توسط

قطعه ساقی نامه در دستگاه ماهور و رنگ شلخو

این قطعه در ردیف میرزا عبدالله موجود هست که قبلاً توسط استاد کیانی اجرا شده است. ساقی نامه از بخش های مختلفی تشکیل شده است.  که شامل شکسته و کشته مرده در پرده های عراق نیز میباشد. 

پنج شنبه, 17 آبان 1397 04:31

شهر آشوب ماهور

نوشته شده توسط

اجرای شهرآشوب دستگاه ماهور با سنتور
این قطعه توسط محمد رضا لطفی بسط داده شده که در اینجا با کمی دخل و تصرف نواخته میشود.