چاپ کردن این صفحه

علی اکبر شاهی

نوشته شده توسط
علی اکبر شاهی

میرزا علی اکبر شاهی از نوازندگان بنام دوران قاجار است که شاگرد محمد صادق خان بوده است. از او صفحه ای پر شده که در دستگاه شور نوازندگی میکند و نام صفحه دلاواز نامیده شده است. این اثر در آلبوم "صد سال سنتور" بازیابی شده است. 

از شاگردان او تنها ابولحسن صبا در تاریخ موسیقی ثبت شده است.

میرزا علی اکبر نوازندۀ مخصوص نایب السلطنه بوده است.ظل السلطان وصف او را شنیده وی را نزد خود می خواند.علی اکبر به قصد مسافرت اصفهان به قم می رود.نایب السلطنه اطلاع می یابد و دستور بازگشت او را می دهد.علی اکبر در صحن قم متحصن می شود.بین نایب السلطنه وظل السلطان (دو برادر) برسر این موضوع رنجشی به میان می آید.شاه از موضوع با خبر می شود و علی اکبر را نزد خود می خواند و او هم چون از ترس پسران شاه در آبدار خانه ی دربار می ماند ، به میرزا علی اکبر آبدارخانه معروف می شود.

 

 

 

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور