پرسش و پاسخ مربوط به نوازندگی سنتور بدون مطلب

هر سوالی در مورد چگونگی نواختن سنتور، یادگیری آن، شیوه های مختلف آن و غیره را در این بخش مطرح کنید
مقاله ای در این بخش وجود ندارد.