انتشار خبر - درج خبرهای سنتور و موسیقی بدون مطلب

درج اخبار موسیقی و سنتور توسط اعضاء وبسایت

خبرهای خودتون رو در رابطه با موسیقی و سنتور اینجا درج کنید.
آیا کنسرت و یا اجرا دارید و میخواهید دیگران مطلع شوند؟
آیا کلاس موسیقی دارید؟
آیا اجرای خصوصی دارید؟
هر خبری در رابطه با موسیقی در این بخش قابل درج است.