چاپ کردن این صفحه

لیلی و مجنون

نوشته شده توسط
لیلی و مجنون
گفتگو به نوازندگی فرامرز پایور و شهرام ناظری و حسن ناهید: نی و حسین فرهادپور: قیچک، ویلن آلتو و مهرداد دلنوازی: تار و سیامک ریوفی جمالی: ویلن آلتو و سعید ثابت و محمد دلنوازی: بربت و سیامک بنایی: تنبک و علی اصغر بهاری: کمانچه و هوشنگ ظریف: تار و محمد اسماعیلی: تنبک

لیلی و مجنون نام آلبومی است با صدای شهرام ناظری و ساخت و تنظیم با فرامرز پایور، با همکاری گروه اساتید. این اثر در سال ۱۳۶۸ ضبط شد ولی در سال ۱۳۸۱ منتشر شده است.


فهرست
روی الف

مقدمهٔ شور با ارکستر
آواز مثنوی با کمانچه، به یاد شادروان استاد اصغر بهاری
شعر از مولوی
تصنیف «ای امان»
آهنگ و شعر از عارف قزوینی
ادامهٔ آواز مثنوی با کمانچه
تصنیف «پیغام سروش»
تصنیف قدیمی همخوانی کُر
با همکاری زهره بیات، پروین جاودان
شعر از حافظ


روی ب

درآمد شور با تار
مقدمه ارکستری پژواک
قطعه پژواک با همراهی سنتور و تنبک
درآمد شور
تار و آواز
شعر از حافظ
قطعهٔ ارکستری شهناز، همراه با آواز
دو مضراب سنتور با همنوازی تنبک
آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار
شعر از حافظ
قطعهٔ ارکستری رضوی
آواز رضوی و فرود

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور